برخورد صاعقه با دروازه‌ بان 16ساله روسی

دروازه بان تیم فوتبال ترودا اورخوفو-زویفو روسیه ، در زمان تمرین براثر برخورد صاعقه بیهوش و دچار سوختگی شدید شد.