بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد

بررسی شکاف کیفیت خدمات ارائه شده و مورد انتظار اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد---
https://download-thesis.com/product/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b4%da%a9%d8%a7%d9%81-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af/