دستگاه فلزیاب تصویری

دستگاه فلزیاب تصویری
دستگاه تصویری که در بازار دنیا ارائه میگردد باید مشخصات فلزیاب تصویری را دارا باشد و بیشتر این دستگاه های تصویری مانند مگنتومتر تصویری یا تسلا تصویری یا پالسی تصویری یا مگنتی تصویری یک فلزیاب تصویری از نوع فلزیاب تصویری فرکانسی نمی باشد و فلزیاب تصویری از دسته بالا که بیان گردید نمی تواند فلزیاب تصویری تفکیکی واقعی باشد و این نوع دستگاه ها که بعنوان دستگاه فلزیاب تصویری یا دستگاه گنج یاب تصویری یا دستگاه طلایاب تصویری به خریدار فلزیاب طلایاب گنج یاب معرفی مینمایند مدار انها طبق اصول رادار نمی باشد تا بعنوان فلزیاب تصویری این دستگاه ها را قلمداد نمود.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34