متخلفان بازار حبوبات و برنج

گشت‌های تعزیرات، این بار از متخلفان بازار حبوبات و برنج