دلیل کم بودن مخاطب موسیقی سنتی از زبان محمد معتمدی

محمد معتمدی در خصوص کم بودن مخاطب موسیقی سنتی ایران در یک برنامه تلویزیونی گفت: در پرورش گوش عامه مردم کم کاری کردیم تا اینکه حوصله مردم از موسیقی سنتی سر رفت.