ماجرای آقای "سعید عابد" ، رانندهٔ اسنپ.

در دو سه روز اخیر ، ماجرای برخورد آقای
" سعید عابد " ، از رانندگان اسنپ ،
با مسافر زنی ، که بدون روسری ،
در وسیلهٔ نقلیهٔ وی ، سوار شده بود ؛
تبدیل به یکی از خبرسازترین اتّفاقات ،
در فضای مجازی شد .
برنامهٔ صبحگاهی شبکهٔ ۳ سیما ،
با دعوت از این راننده ، به بررسی جزئیّات
این ماجرا پرداخت ،