نحوهٔ شناسایی و دستگیری زن ربایندهٔ کودک در شهریار.

ماجرای کودک ربایی یک زن ، در شهریار ؛
از جمله حوادث پر سر و صدای روزهای اخیر
بود ، که با شناسایی و دستگیری کودک ربا ،
خاتمه یافت .
در این ویدئو ، نحوهٔ شناسایی مجرم ،
و علّت کودک ربایی او ، منعکس شده است .