خطر فرونشست بیخ گوش چند فرودگاه مهم کشور

خطر فرونشست بیخ گوش چند فرودگاه مهم کشور