ابتکاری جالب ، برای عبور از ترافیک !.

این مکانیک خلّاق آمریکایی ،
با نصب پایه های هیدرولیکی ،
بر روی چرخ های خودروی خود ،
راهی ، برای عبور از روی خودروها ؛
در ترافیک ؛ ابداع کرد .