روحانی: دانشجویان نباید به لشکر هیچ حزب و جناحی تبدیل شوند

روحانی: دانشجویان نباید به لشکر هیچ حزب و جناحی تبدیل شوند