کربوكسي تراپی چیست ؟

کربوكسي تراپی چیست ؟
و چه درمانهایی با ان قابل انجام است:
اکسید کربن یک گاز جزیی در اتمسفر است و در حالت نرمال در بدن تعادل بین اکسیژن و اکسید کربن وجود داردو هر دوی این کازها با هموگلوبین باند شده وباعث ازاد شدن بیشتر اکسیژن میگردد۰
افزایش موضعی گاز دی اکسید کربن منجر به شل شدن عضلات صاف عروق و گشادی عروق میشودکه باعث افزایش اکسیژن و افزایش متابولیسم ناحیه ای شده وبا این مکانیسم باعث جوانسازی پوست ، درمان استریا ی بارداری ، درمان اسکار عمل جراحی ،
درمان سلولیت میگردد