گردباد اوهایو را در خاموشی فرو برد

مقامات ایالت اوهایو: گردباد شهر دیتون را درهم کوبید و به خانه های زیادی خسارت زد، تعداد زیادی از درختان را ریشه کن کرد و چند مصدوم برجای گذاشت.