پرت کردن کودک ۵ ساله از پنجره از ترس آتش سوزی

بچه‌ای که مادرش از ترس آتش سوزی آن را از پنجره به بیرون پرت کرد توسط مردم محله نجات داده شد.