آخرین خبرها از دستگیری «قاضی منصوری»

آخرین خبرها از دستگیری «قاضی منصوری» در رومانی از زبان سخنگوی دستگاه دپیلماسی را در ویدئو زیر مشاهده کنید.