بورس بازاری برای تامین مالی تولید شرکت ‌ها

شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌توانند با جذب سرمایه از طریق بورس تولیدات خود را افزایش دهند.