مستند جذاب شیرجه ی روباه در برف

یک روباه قرمز موشهای صحرایی را نشان می دهد که در اعماق زیر برف دفن شده اند ، و با استفاده از شنوایی حساس خود و میدان مغناطیسی قطب شمال مسیر خود را ترسیم می کنند.