کار کثیف - Dirty Work 1933

کمدی کلاسیک - لورل و هاردی - کار کثیف - Dirty Work 1933 - لورل و هاردی به عنوان تمیزکننده دودکش های ساختمان ها، وارد خانه پروفسور شیمیدان “نودل” می شوند و اتفاقات طنزی را بوجود می آورند… - Gap.im/nama66