ورود به سامانه برای اعلام مالکیت سهام عدالت

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت:برای اعلام مالکیت سهام عدالت ورود به سامانه کافی است.کسانی که قصد دارند سهام خود را، شخصا مدیریت کنند باید گزینه مستقیم را انتخاب کنند.