کاوش طلا در کوهستان با فلزیاب انتنی

کاوش طلا در کوهستان با فلزیاب انتنی
کاوش طلا در کوهستان با فلزیاب انتنی در زمانی قابل قبول میباشد که ان فلزیاب انتنی بتواند شرایط زمین را ارزیابی نماید تا بتوان تنظیمات دقیق را در ان منطقه تعیین نموده و ارزیابی زمین در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی که دارای تنظیمات تفکیک ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD میباشد میتوان انجام داده تا بتوان در کوهستان طلا را با فلزیاب انتنی جستجو و کاوش نموده.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34