افشاگری/ ورزشکاری که بعد از مثبت شدن نتیجه دوپینگش خداحافظی کرد

افشاگری/ ورزشکاری که بعد از مثبت شدن نتیجه دوپینگش خداحافظی کرد