صحبت های جناب آقای رسول پیر محمدی

جناب آقای رسول پیر محمدی یکی از افراد موفق و حرفه ای در شغل خودشون هستند


اقای پیر محمدی در زمینه سیستم های برودتی و حرارتی (خانگی و صنعتی) فعالیت دارن


وبسایت : www.mahrazacademy.com