دیدن 8 - See 2019

سریال - دیدن ( بینایی ) - See 2019 - ق 8 - ( خانه روشنگری ) - دوقلوها با جرلامارل ملاقات می کنند و سرانجام حقیقت را کشف می کنند..