تحلیل مکانیکی و استاتیکی در نرم افزار solidworks قطعه 1

http://e-asplus.ir/swm2004dma/ در این فصل ما به کمک ابزار simulation شرایط یک آزمایشگاه رو ایجاد می کنیم تا شما بتوانید قطعه ی خودتون رو از نظر آزمایشات مکانیکی و استاتیکی تحلیل و بررسی کنید.