دمام زنی مشهدی‌ ها قبل از آغاز مراسم تشییع پیکر شهدا مقاومت

دمام زنی مشهدی‌ ها قبل از آغاز مراسم تشییع پیکر شهدا مقاومت