خواص قهوه تلخ

در عصری زندگی می‌کنیم که قهوه بیش از همیشه محبوبیت دارد. پس بهتر است از اثراتش بر بدنمان مطلع باشیم.
جالب است که بعضی خواص قهوه بین زنان و مردان متفاوت است