پذیرش اتفاقات ناخوشایند (3)

- کسانی که بیماری و یا دیگر مشکلات زندگی خود را نمی پذیرند و بابت آن غم و غصه فراوان دارند ، دچار آسیب های روحی ، پرخاشگری و یا دچار تزلزل ، تردید و دودلی می شوند.