برگزاری امتحانات به پس از ماه مبارک رمضان موکول شد

برگزاری امتحانات به پس از ماه مبارک رمضان