پایان نامه ارشد برق:ارائه الگوریتم کنترل ترافیک در تصاویر ویدئویی دیجیتال با بهره گرفتن از سیستمهای نرو-فاز...

لینک دانلود و جزییات بیشتر:
https://sabzfile.com/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%af%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa%d9%85-%da%a9%d9%86%d8%aa/