سامری حنبلی يکی ديگر از علمای حنبلی ها که برای اثبات توسل به رسول خدا بعد از وفاتشان به آيه 64 سوره نساء استدلال کرده است