هفته آینده با افزایش دما مواجه میشویم

امروز و فردا در مناطق غرب، شمال غرب و سواحل غربی دریای خزر بارش باران و برای هفته آینده وضعیت دمایی گرمتری پیش بینی میشود .