ساماندهی چرخ دستی‌های بازار تهران

با تفاهمنامه شهرداری با انجمن های اصناف و بازار مقرر شده است تا چرخ دستی های بازار تهران ساماندهی شوند.