آموزش برنامه بورسی کاهش میانگین خرید سهام

دانلود برنامه :
https://idpay.ir/signalhaa/file/5761

این برنامه به شما کمک خواهد کردکه جای مناسب خرید راشناسایی کنید.همچنین به شماکمک میکند که اگر سهمی را دارید و نمیدانید در کجا میانگین کم کنید به راحتی برای شما محاسبه کرده ونقطه مناسب خرید جدید رانشان و اعلام میکند.
این برنامه هوشمند بوده ومیتواند با پیغام هایی که به شما نشان میدهد ، اعلام کندکه نقطه کنونی مناسب خرید هست؟؟مناسب کم کردن میانگین هست؟؟باید صبر کنید؟؟یا وارد شوید و ...
این برنامه روی ویندوز نصب میشود و مادام العمر بوده ونیاز به آپدیت های بعدی ندارد.