خداوند لک‌لک‌ها را دوست دارد 1

انیمیشن - خداوند لک‌لک‌ها را دوست دارد - ق ، 1 و 2 و 3 و 4 - سال 1379 - مهاجرت لک لک ها به یک قریه و ماجراهای پیش آمده میان لک لک ها و باشندگان آن جا است. وقایعی که هر کدام در یک قسمت رخ می دهند و داستان مجزایی دارد و برخی از آنها در طول داستان به عنوان بستر اصلی رخدادها تا پایان سریال جریان دارد.
پس از ورود دسته لک لک های مهاجر به قریه و استقبال روستاییان، آن ها در بام های خانه های روستاییان سکنی می گزینند اما شیطنت یکی از بچه های روستا که نقش منفی سریال را دارد باعث شروع اتفاقات جدید می شود.