شعر زیبا در مورد پدر

متن قدردانی مرکزروزانه توانبخشی و آموزشی خرّمامروز افتخار آن را داشتیم که در خدمت شخص محترم و هنرمندی چون جناب آقای نظام عزیز باشیم. سپاس از شما بزرگوار که خانه خرّم را با اشعار لطیف و صدای گرمتان روشنی و زیبایی بخشیدید.این حضور همراه خواندن چند شعر از جمله شعر در رابطه با مادر و پدر بود و صحبت های دل نشین اقای نظام گرمابی