وقتی گیاه هم زانتیابازباشه

هیچ چیزی ازخداوند،دورنیست تبارک الله تاخدانخواهد.......
وقتی گیاه هم زانتیابازباشه
خودروازبچه های عزیزتهران جناب سرمدی عزیزودوستداشتنی
تماس ۰۹۱۷۷۷۷۶۲۹۳
واتساب۰۹۱۷۱۱۲۹۳۷۱
https://www.instagram.com/auto_gold_/