آموزش فال تاروت ویدیویی/جلسه اول رایگان

اگر شما بهه فال و فال گیری باور دارید با دنبال کردن اموزشات میتوانید به راحتی برای خود و دیگران فال بگیرید ...
اولین کارت در آموزش فال تاروت کارت ابله است که به معنی فردی است که میخواهد حرکت و کار جدیدی را شروع کند و یا اینکه میخواهد تصمیمی بگیرید اما مطئن نیست این تصمیم درست است یا غلط...

برای اطلاعات بیشتر در خصوص فال گیری و فال تاروت منتظر جلسات بعدی باشید ...