هدایت بی نظیر؛ اولویت دادن چین به جان انسان ها در طول دوران همه گیری کرونا

در برنامه «هدایت بی نظیر» نگاهی خواهیم کرد به مبارزه چین با همه گیری کرونا در طول 3 سال گذشته و به این موضوع خواهیم پرداخت که اقدامات چین برای مقابله با همه گیری کرونا علاوه بر نمایش همبستگی و سختکوشی مردم، بر اساس اولویت دادن به حفظ جان و سلامت انسان ها انجام گرفته است.