وزیر راه و شهرسازی: روند نزولی قیمت مسکن ادامه خواهد داشت

مسئولین معتقدند که قیمت مسکن باید کاهش پیدا کند و روند نزولی آن ادامه خواهد داشت.