خطرناک ترین مارهای ایران | سم قوی برای در امان ماندن از نیش مار سمی

در ایران ۶۵ نوع مار شناسایی شده که ۱۲ نوع آن ها سمی و کشنده است. در ایران سالانه بیش از 10 هزار نفر؛ که آمار قابل توجهی است؛ توسط مار ها نیش زده می شوند. برای در امان ماندن از نیش مارها؛ چه سمی و چه غیر سمی؛ با میهن سم در ارتباط باشید. 09145562020 و 04432251817 _ www.mihansam.com