آموزش تعویض دولوپر فتوکپی

آموزش ""به شما یاد می دهد که این عملیات را چگونه انجام دهید. همین جا باید بگوییم که دولوپر قطعه در دستگاه کپی است که امکان تعمیر برای آن وجود ندارد؛ لذا پس از محرز شدن خرابی این قطعه و داشتن مشکلات گوناگون ناشی از خرابی آن، باید دولوپر را تعویض کنید تا مشکل برطرف شود.
"آموزش تعمیرات دستگاه کپی"