مکالمهٔ قدرتمندانهٔ شناور جنگی سپاه ، با ناوچهٔ جنگی انگلیسی .

در جریان توقیف نفتکش انگلیسی ،
توسّط کماندوهای نیروی دریایی سپاه ،
مکالمه ای قدرتمندانه ، میان شناور جنگی
نیروی دریایی سپاه ، با ناوچهٔ جنگی انگلیسی ،
که نفتکش را ، اسکورت می کرد ؛ رخ داد .
این مکالمهٔ عزّت مدارانه را بشنوید .