مار افعی و مار کبری، خطرناک ترین مارهای جهان

مارها در سراسر دنیا وجود دارند و خطرهای زیادی برای انسان ها و حیوانات خانگی ایجاد می کنند. روبروشدن با مارها لحظه ترسناکی را به وجود می آورد که می توانید با استفاده از سموم دافع مار در نواحی مارخیز از به وجود آمدن این لحظات پیشگیری کنید.
09145562020 _ 04432251817
www.mihansam.com