تدریس خصوصی زیست شناسی - همایش جمع بندی کنکور

فیلم آموزشی زیست شناسی همایش جمع بندی، توسط مدرس و طراح آزمون قلم‌چی، استاد مجتبی عطار، مدرس گروه آموزشی اوربیتال، مجموعه برترین‌های تدریس خصوصی
https://orbital-teacher.com/index.php