شلیک تانک روسی به مواضع نظامیان اوکراینی

یک تانک روسی به مواضع نظامیان اوکراینی که در یک ساختمان در ماریوپل سنگر گرفته اند، شلیک می کند.

https://www.baladmirza.com/