ناقل بی علامت

نزدیک به دو سال می شه که کرونا شده مهمون ناخونده و به همین راحتیا هم قصد رفتن نداره...البته خود ما هم در ماندگاری این ویروس نقش داریم. با ماسک نزدن با شوخی کردن و جدی نگرفتن این ویروس و مهم تر از همه اینکه فکر می کنیم کرونا برای بقیه اس...
هنوز تموم نشده، هنوزم داره جون می گیره...

www.farjadgroup.com