سیستم حضور غیاب کنترل دمای بدن و عدم انتقال آلودگی

در عملکرد دستگاه حضور و غیاب تشخیص دمای بدن، این چنین بیان شده است که بوسیله دوربین و حسگر های مربوط، از حضور افراد دیگر آگاه شده و بدون برقراری تماس فیزیکی، عمل احراز هویت افراد صورت می‌گیرد.
https://ofv-co.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%ba%db%8c%d8%a7%d8%a8/attendance-body-temperature-control/