سرقت با پوشش کرونایی در آبادان

مرد سوار بر خودروی سمند سفید رنگ در خیابان دبستان آبادان مغازه اسباب بازی فروشی را هدف سرقت قرار دادند.
استفاده از ماسک در روزهای کرونایی کار دزدان را راحت کرده است .