بزرگترین آتش سوزی گسترده‌ در کالیفرنیا

آتش سوزی های گسترده در کالیفرنیا خطری جدی است که خسارات زیادی بر جای گذاشته است.