انیمیشن جوانمردان 2

انیمیشن جوانمردان (1397) - ق ، 4 و 5 و 6 و 7 - داستان «جوانمردان» در دوره مغول می گذرد که سرداران ایرانی در این بازه مقاومت هایی انجام دادند. بعد از یک دوره مقاومت ها نامنظم شد و گروه های کوچک مردمی شکل گرفت و با حفظ باورها و ارزش های جامعه مبارزه ادامه پیدا کرد.…