علائم کرونا انگلیسی از دیدگاه مینو محرز

مینو محرز، عضو کمیته علمی کشوری کرونای ایران: علائم و عوارض بیماری کرونای جهش یافته انگلیسی با دیگر انواع کرونا تفاوتی ندارد.
اخبار بیشتر را از سایت https://www.rouydad24.com را پیگیری کنید.